Regulamin

UWAGA!

Dokonując wpłaty na Stronie Wpłacający przyjmuje do wiadomości, że wszystkie środki uzyskane z wpłat dokonanych za pośrednictwem Strony są przeznaczone na cele statutowe Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! obejmujące działalność charytatywną i edukacyjną, w zakresie opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym; wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i informowania o problemie wyżywienia ludzkości; promocji zdrowia, propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia.

Ze względu na cel, na który wydatkowane są środki uzyskane z wpłat Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! prosi Wpłacających o przemyślane decyzje.

W Aktulanościach informujemy na bieżąco, jeśli  w danym miesiącu zbieramy na jakiś konkretny cel, nadal oczywiście zgodny ze statutem.

 

W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny na rzecz naszej Fundacji informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji i informacji o darczyńcach, a także prawidłowego rozliczenia finansów administratora.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
 8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Administratora, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przekazania darowizny, w przypadku ich nie podania, nie będzie możliwości współfinansowania działań Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Kwota: